Privātuma politika

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra

11.04.2022.

rīkojumam Nr.RPDJ/2022-144

 

 

 Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra

PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Vispārīgie noteikumi

1. Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (turpmāk – Centrs) darbības mērķis ir veikt publiskos iepirkumus Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām, ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts arī aizsardzības nozares vajadzībām un īstenot pilnu materiāltehnisko līdzekļu pārvaldību un loģistiku aizsardzības nozarē. Papildus Centrs centralizēti iegādājas individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces ar mērķi nodrošināt to rezervi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumu Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" 4. punktā minētajā apjomā. 

2. Apstrādājot personas datus Centrs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

3. Centrs Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Centrs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: elektroniskā vai papīra formātā vai telefoniski.

4. Centra sīkdatņu politika ir pieejama Centra tīmekļa vietnē:  https://valic.gov.lv/.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Centrs, Reģ. Nr. 40900035122; adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073; tālr. 68202600; e-pasts: pasts@valic.gov.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.valic.gov.lv

6. Saziņai ar Centra datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datuaizsardzība@valic.gov.lv. Centrs datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par Centra veikto personas datu apstrādi.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

7. Centrs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
7.1. Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kā arī informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt
Centram, - lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi.

7.2. Vārds, uzvārds un cita informācija, kas nepieciešama līgumu slēgšanai, – lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu.

7.3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats esat sniedzis, un Centram nepieciešamā informācija, lai izpildītu juridisku
pienākumu, - lai izpildītu uz
Centru attiecināmu juridisku pienākumu.

7.4. Vārds, uzvārds un cita informācija - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Centram likumīgi piešķirtās oficiālāspilnvaras.

7.5. Vārds, uzvārds, kā arī cita informācija - lai ievērotu leģitīmās intereses, piemēram, iekšējās un ārējās komunikācijas veikšana un tās elementu īstenošana; korporatīvās kultūras nodrošināšana; īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība u.c.

7.6. Īpašu kategoriju dati, kuru apstrādi nosaka normatīvie akti, - lai realizētu Centra pienākumus un īstenotu Centra vai Jūsu konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

8. Centra veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats.
8.1. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi:

8.1.1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

8.1.2. saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, Centram rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

8.1.3. gadījumā, ja neesat izturējis atlases konkursu, uz kuru bijāt pieteicies, Jūs kā pretendents varat dot piekrišanu savu iepriekš iesniegto datu apstrādei turpmākiem konkursiem (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

8.2. Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

8.3. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti ar  Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” un noteikti ar citiem normatīvajiem aktiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

8.4. Personas datu apstrādes nolūks - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot Centra likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
8.5. Personas datu apstrādes nolūks – lai ievērotu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai
Centrs varētu ievērot leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

8.6. Personas datu apstrādes nolūks – lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses (Regulas 9. panta 2. punkta b) un g) apakšpunkts).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Jūsu personas datu aizsardzībai Centrā izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

 

10. Jūsu personas datu saņēmēji ir Centrs un tās pilnvarotās personas, Jūs pats, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

11. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

11.1. Pretendentu darbā pieteikšanās dokumenti (pieteikumi, CV u.c.), kas iegūti personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, līdz beidzas nepieciešamība (saskaņā ar lietu nomenklatūru), lai nodrošinātu Centra tiesiskās intereses. Ja Centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

11.2. Visa informācija, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

11.4. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
11.4.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai
Centrs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

11.4.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

12. Jums ir šādas tiesības:

12.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz Centra leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

12.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Centrs pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt personīgi Biksēres ielā 6, Rīga, LV-1073;

12.3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

 

13. Atbildi Jums Centrs nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

14. Centrs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Centrs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

VI. Noslēguma jautājumi

15. Centra Privātuma politika ir spēkā tiktāl, ciktāl tas neskar aizsardzību un valsts drošību.

16. Centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Centrs tīmekļa vietnē.